TIN TỨC

เสียงจริงถึงเพื่อนสมาชิก กบข. EP.4 \”เห็นยอดเงินลด แต่ได้หน่วยลงทุนเพิ่ม\” | คำนวณ บำนาญ กบ ข

เสียงจริงถึงเพื่อนสมาชิก กบข. EP.4 \”เห็นยอดเงินลด แต่ได้หน่วยลงทุนเพิ่ม\”


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ทำไม!!!! อายุยังน้อย เงินเดือนไม่มาก แต่เลือกออมเพิ่มกับ กบข. เต็มเพดาน แถมเวลาเศรษฐกิจไม่ดี เห็นยอดเงิน กบข. ผันผวนหนักกลับมองเห็นโอกาสเพิ่มผลตอบแทนแบบไม่รู้สึกกังวล พบคำตอบได้ในวิดีโอนี้เลย
เสียงจริงถึงเพื่อนสมาชิก กบข. EP.4 : คุณวลัญชน์ บุญแก้วขวัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการขนส่งทางบก
สมาชิก กบข. เท่านั้น!!! นัดปรึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการเงินการลงทุน กับผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข. ได้ที่เมนู \”นัดหมายบริการข้อมูลการเงิน\” ในแอป กบข. และ My GPF Website หรือคลิกลิงก์ https://forms.gle/BXX6scQ6r5UYG45d6

READ  Pet Love 🤩😍 Heart Touching Status 😍💖 Boys Attitude Status 🤩 wasleyaar FR | ro pet status

เสียงจริงถึงเพื่อนสมาชิก กบข. EP.4 \

เฮ! ครม.อนุมติแล้ว บำนาญแห่งชาติ อายุ 60 ปี รับบำนาญ หรือ บำเหน็จ ได้ 20 ปี


บำนาญแห่งชาติ
บำนาญแห่งชาติ3,000
สูงอายุ60ปีรับบำนาญ3,000
https://web.facebook.com/Rachadaspoke/posts/491305128896323
รัฐบาลไฟเขียว ตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อแรงงานในระบบ
เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” (Aging Society) และคาดว่า ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป จะมีคนไทยอายุถึง 60 ปี ปีละล้านคน แต่ประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการวางแผนทางการเงินไว้ใช้หลังเกษียณ ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนเมื่อเข้าถึงวัยสูงอายุมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณ และเป็นการสร้างวินัยการออมของประชาชนวัยทำงาน ครม.จึงอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …. มีสาระสำคัญ อาทิ
(1)จัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) เป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบทั้งลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวของราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบการจ่ายบำเหน็จบำนาญ และเป็นศูนย์กลางบูรณาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบบำเหน็จบำนาญ โดยรายได้ของ กบช. ไม่ต้องนำส่งคลัง
(2)กำหนดให้ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 60 ปี (ที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ต้องเป็นสมาชิกของ กบช.
(3)กำหนดให้ลูกจ้างและนายจ้างส่งเงินสมทบแต่ละฝ่าย แบ่งเป็น ปีที่ 1 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ปีที่ 4 6 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ปีที่ 7 9 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของค่าจ้าง ปีที่ 10 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 710 ของค่าจ้าง โดยกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาทต่อเดือน กรณีลูกจ้างเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ให้นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียว หากลูกจ้างและนายจ้างต้องการส่งเพิ่ม สามารถส่งเพิ่มได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าจ้าง โดยไม่จำกัดเพดานค่าจ้าง
(4)การรับเงินจาก กบช. เมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี สามารถเลือกรับบำเหน็จหรือบำนาญรายเดือนเป็นระยะเวลา 20 ปี กรณีเลือกบำเหน็จ ได้รับเงินเท่ากับจำนวนเงินสะสมที่ลูกจ้างส่ง เงินสมทบจากนายจ้าง รวมผลตอบแทน กรณีเลือกบำนาญ แล้วต้องการเปลี่ยนเป็นบำเหน็จก็สามารถทำได้ เช่น รับบำนาญแล้ว 5 ปี ต้องเปลี่ยนเป็นบำเหน็จ จะได้รับเงินเท่ากับเงินบำนาญ 15 ปีที่เหลือ กรณีที่ทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยจนใกล้ถึงแก่ชีวิตก่อนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อออกจากงานแล้ว จะขอรับเงินสะสม เงินสมทบ บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
2.ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (คนบ.) มีอำนาจหน้าที่จัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแนวทางการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญในภาพรวมของประเทศ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันระบบบำเหน็จบำนาญทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่ในการกำกับดูแลของหลายหน่วยงาน จนเกิดความซ้ำซ้อนทั้งการดำเนินงาน งบประมาณ และบุคลากร สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 13 คน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ
แม้ว่าการจัดตั้ง กบช. จะทำให้รายได้รายเดือนของลูกจ้างลดลงและเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้นายจ้าง แต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ลูกจ้างทำให้มีหลักประกันรายได้หลังเกษียณ ทำให้นายจ้างมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ลูกจ้าง และการออมภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ อีกทั้งช่วยบรรเทาภาระงบประมาณการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในอนาคต

READ  Rov : ปรับสมดุลฮีโร่ 10 ตัว ประจำเดือน ตุลาคม เเพซ์ใหม่ Ss20 | ชื่อตัวละคร rov ทั้งหมด
READ  COMPLETE ARROW FLURRY AND ARROW VULCAN FARMING BUILD for DANCERS and GYPSIES!! | ragnarok m wanderer

เฮ! ครม.อนุมติแล้ว บำนาญแห่งชาติ อายุ 60 ปี รับบำนาญ หรือ บำเหน็จ ได้ 20 ปี

บำนาญลดลง เพราะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ?


ปัญหายอดฮิต ว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. แล้ว ทำให้เงิบำนาญที่ได้รับตอนเกษียณลดลงจริงหรือไม่ ลองฟังคำตอบจากคลิปนี้ครับ
รับฟังในรูปแบบ Podcast ได้ที่ Spotify
https://anchor.fm/easysimpleinvestor
Email
icebergsmilesmile@gmail.com

บำนาญลดลง เพราะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ?

คำนวณเงิน กบข. เพื่อการวางแผน สไตล์ หน.ทอก 4.0


คลิปนี้เป็นการสอนการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างอายุราชการกับอัตราผลตอบแทน เพื่อที่ท่านจะสามารถนำไปคำนวณเงิน กบข. ในวัยเกษียณของตัวท่านเองได้
เพราะ กบข. ปรับแผนการลงทุนได้ 12 ครั้งต่อปี เราต้องวางแผนให้ดี
ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจ ก็ฝากติดตามได้ที่เพจ เร่งกำไร กบข. เพราะมีบางเรื่องที่มีประยชน์ แต่ไม่ได้ทำเป็นคลิปไว้
https://www.facebook.com/pg/mvd4299

ตัวอย่างไฟล์ที่ใช้คำนวณ
คลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/11biCwRB8mErtER6LN8JeINBgVubJBT39elSQCA5nn_8/edit?usp=sharing

คำนวณเงิน กบข. เพื่อการวางแผน สไตล์ หน.ทอก 4.0

เกษียณแล้ว ได้เงินเท่าไหร่ ข้าราชการต้องรู้ การออมเพิ่มในแอพ กบข. อัพเดท ม.ค.2564


เกษียณแล้ว ได้เงินเท่าไหร่ ข้าราชการต้องรู้ การออมเพิ่มในแอพ กบข. อัพเดท ม.ค.2564

เกษียณแล้ว ได้เงินเท่าไหร่ ข้าราชการต้องรู้ การออมเพิ่มในแอพ กบข. อัพเดท ม.ค.2564

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆNews

Nguyễn Nam

Xin chào các bạn, Mình là Nguyễn Nam, website này do mình thành lập ra để chia sẻ những kiến thức bổ ích về nội thất.... Hy vọng đây sẽ là những thông tin có ích cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button