Fill Data From SQL To GridView In Android Studio Using Java | ProgrammingGeek | gridview android

Fill Data From SQL To GridView In Android Studio Using Java | ProgrammingGeek


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

This is one of the best way to display data from server to user using GridView in Android Studio. So if you want to show result from SQL Database to Android GridView usnig Java this tutorial is for you. This tutorial teach you How to fill data in Android Gridview from MS SQL Database using java code step by step.
Usually we need to fill data from SQL to Android GridView to complete an app. If you watch this tutorial you can easily understand how to load data from SQL Server database to android GridView in Android Studio with Java.
This tutorial also covers
how to create a project in Android Studio
how to connect SQL server using Android Studio
how to design a layout in Android Studio
fill data in Android GridView
Source code
@SuppressLint(\”NewApi\”)
public Connection conclass(){
String ip=\”172.12.0.1\”, port=\”1433\”,databse=\”mytestdb\”,u=\”sa\”,p=\”sfdsssdf\”;
StrictMode.ThreadPolicy t= new StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();
StrictMode.setThreadPolicy(t);
Connection con=null;
String ConURL=null;
try {
Class.forName(\”net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver\”);
ConURL = \”jdbc:jtds:sqlserver://\” + ip +\”:\” + port +\”;\” + \”databaseName=\” + databse + \”;user=\” + u+ \”;password=\” + p + \”;\”;
con= DriverManager.getConnection(ConURL);
}
catch (Exception es){
Log.e(\”Set Error \”,es.getMessage());
} return con;
}
Note : You must use your local IP instead of this IP Address 172.12.0.1

This channel covers all the programming tutorial related with .Net C, linq, VB, SQL, Android, HTML, CSS, jQuery, Crystal Report and Microsoft Report.
So, Please subscribe and keep in touch.
https://www.youtube.com/c/ProgrammingGeek/playlists
Visit my page in Facebook
https://www.facebook.com/programminggeek7

LoadDataFromSQLToGridViewAndroidStudioJava FillDataFromSQLDatabaseToGridView AndroidGridViewTutorial
ProgrammingGeek,fill data from sql database to gridview in android studio,load data sql to gridview in android,fill sql data in android gridview,android gridview tutorial,gridview tutorial,android studio,android gridview example,gridview android studio java

Fill Data From SQL To GridView In Android Studio Using Java | ProgrammingGeek

Lập trình Android – Bài 2: Custom GridView


Hướng dẫn cấu hình GridView cơ bản và custom GridView trong Android (Khóa học Lập trình Android: http://khoapham.vn/khoahoclaptrinhandroid.html)
Tư vấn ghi danh: 0942764080
Hỗ trợ kỹ thuật: 0967908907 (Thứ hai đến thứ sáu từ 14 16h)
Fanpage: https://www.facebook.com/khoapham.vn/
Khóa học Lập trình Android tại KhoaPham.Vn: http://khoapham.vn/khoahoclaptrinhandroid.html

Lập trình Android - Bài 2: Custom GridView

Lập trình Android A-Z – Bài 44: Listview cơ bản – Thêm, xóa, sửa


See also  Khai trương Công ty kiến trúc nhà đẹp Hoàng Tuấn | Danh sách nội thất bằng gỗ Đơn giản cho tin tức tổng hợp

Học lập trình Android AZ.
Khóa Học Android Tại Trung Tâm: http://khoapham.vn/khoahoclaptrinhandroid.html
Nội dung học:
♣ Chương 1: Cài đặt và làm quen với Android Studio
_ Cài đặt JDK
_ Cài đặt Android Studio
_ Cài đặt máy ảo Genymotion
_ Làm quen với Android Studio
_ Tìm hiểu cấu trúc thư mục trong Android

♣ Chương 2: Lập trình Java cơ bản cho Android
_ Các kiểu dữ liệu và cách khai báo biến
_ Câu lệnh điều kiện If else \u0026 Switch case
_ Vòng lặp While \u0026 For
_ Mảng và xử lí mảng
_ Function
♣ Chương 3: Layout trong Android
_ Khái niệm về view, viewgroup
_ Linear layout
_ Relative layout
_ Frame layout
_ Table layout
_ Constraint layout
♣ Chương 4: Quy trình thiết kế ứng dụng
_ Quy trình thiết kế một ứng dụng
♣ Chương 5: Các Widgets cơ bản
_ Button
_ EditText
_ Random số
_ Switch
_ Radio button
_ Checkbox
_ Imagebutton
_ ImageView Gán hình nền
_ SeekBar
_ ProgressBar
♣ Chương 6: Hiển thị dữ liệu theo danh sách
_ Listview cơ bản (cấu hình)
_ Listview cơ bản (thêm, xóa, sửa)
_ Giới thiệu lập trình hướng đối tượng
_ Phân biệt public và private
_ Hàm khởi tạo Constructor
_ Getter và Setter
_ Listview nâng cao với BaseAdapter
_ ViewHodler trong Adapter
_ Cấu hình Gridview
_ Hiển thị hình ảnh với GridView
♣ Chương 7: Tùy biến giao diện với Drawable
_ LayerList
_ Selector
_ Clip
_ Shape
_ Custom ProgressBar
_ Xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ
♣ Chương 8: Menu và Dialog
– Thiết lập và sử dụng Menu
– Thiết lập và sử dụng Popup Menu
– Làm việc với ContextMenu
– Sử dụng Dialog
– Custom giao diện cho Dialog
– DatePickerDialog
_ App Đếm ngày xa em
– TimePickerDialog
♣ Chương 9: Tạo ứng dụng đa màn hình
– Intent Explicit
_ Activity Lifecycle
– Intent Explicit Gửi và nhận chuỗi
– Intent Explicit Gửi và nhận số
– Intent Explicit Gửi và nhận mảng
– Intent Explicit Gửi và nhận Bundle
– Intent Implicit ACTION_VIEW
– Intent Implicit ACTION_SENDTO
– Intent Implicit ACTION_CALL
– Intent for result
_ Intent Camera
_ Permissions at Run Time API 23
– Xây dựng game chọn hình
_ Shared Preferences
_ Lưu điểm game với Shared Preferences
♣ Chương 10: Tạo diễn hoạt Animation
– Alpha Animation
– Scale Animation
– Rotate Animation
– Translate Animation
_ Hiệu ứng khi chuyển màn hình
_ Hiệu ứng với ListView
♣ Chương 11: Async Task và kỹ thuật đọc XML
_ Quản lý tiến trình với Async Task
_ Đọc nội dung từ website
_ Load image from internet
_ Xây dụng ứng dụng đọc tin tức sử dụng XML
♣ Chương 12: Kỹ thuật đọc JSON
_ Giới thiệu JSON
_ Kỹ thuật đọc và phân tích JSON Object
_ Kỹ thuật đọc và phân tích JSON Array
_ Xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ mới JSON
_ Đọc JSON Array dạng API
♣ Chương 13: Volley
_ Volley String Request
_ Volley Json Object Request
_ Volley Json Array Request
♣ Chương 14: Kỹ thuật xử lí audio và video
_ Play audio với Media Player
_ Xây dựng ứng dụng play danh sách nhạc
_ Play video với VideoView
_ Play audio từ internet
_ Play video từ internet
♣ Chương 15: Dữ liệu local SQLite
_ Giới thiệu SQLite
_ Khai báo và cấu hình SQLite
_ Insert, select dữ liệu trong SQLite
_ Update, delete dữ liệu trong SQLite
_ Xây dựng ứng dụng To Do List
_ Lưu hình ảnh với SQLite
♣ Chương 16: Webservice với PHP\u0026Mysql
_ Cài đặt Xampp và Sumlime Text
_ Tạo file php kết nối với localhost
_ Viết php trả dữ liệu với định dạng JSON
_ Tạo database với Mysql
_ Select database
_ Insert datababase từ ứng dụng
_ Update database từ ứng dụng
_ Delete database từ ứng dụng
_ Upload hosting
♣ Chương 17: Xây dựng ứng dụng Real Time với NodeJS \u0026 SocketIO
_ Giới thiệu NodeJS \u0026 SocketIO
_ Cài đặt NodeJS \u0026 Git
_ Tạo server NodeJS
_ Emit \u0026 On trong NodeJS
_ Kết nối ứng dụng với server NodeJS
_ Gửi dữ liệu từ app lên server
_ Truyền dữ liệu từ server về app
_ Xây dụng ứng dụng chat với NodeJS và Android
♣ Chương 18: Kỹ thuật sử dụng Fragment
_ Giới thiệu Fragment
– Create Fragment
– Add fragment XML
– Add fragment Code
– Fragment Communicator
_ Fragment Bundle
– Fragment Remove
– Fragment Pop Back Stack
– Sử dụng ListFragment
– Sử dụng Dialog Fragment
_ Fragment Interface
– Bài tập xử lý giao diện với Fragment
♣ Chương 19: Google API
_ Giới thiệu API Google
_ Play video từ Youtube sử dụng Youtube API
_ Play danh sách video từ Youtube
_ Nhúng google map vào ứng dụng
_ Thêm Marker vào google map
_ Camera trong google map
♣ Chương 20: Nhúng quảng cáo Admob vào app
_ Giới thiệu Admob
_ Đăng ký tài khoản Admob
_ Cấu hình Admob \u0026 tạo ID quảng cáo
_ Nhúng quảng cáo vào ứng dụng
♣ Chương 21: Submit ứng dụng lên Play Store
_ Quy trình submit ứng dụng
_ Hướng dẫn tạo keystore \u0026 build app release
_ Submit ứng dụng
Khóa Học Android Tại Trung Tâm: http://khoapham.vn/khoahoclaptrinhandroid.html

See also  [ROX Update] Pet System Available! And How To Catch a Pet? | ro m desert wolf
See also  Free Fire สอนรับของฟรี🎉 (ท่าทางปักธงใหม่) 🏴‍☠️อัพเดทล่าสุด!🔥 รับฟรีๆ ยกเซิฟ✅ [FFCTH] | ล้างโทรศัพท์

Lập trình Android A-Z – Bài 44:  Listview cơ bản -  Thêm, xóa, sửa

Android Programing – GridView nâng cao – Custom GridView


Cách sử dụng GridView (custom), viết lớp Adapter, lập trình giao diện item cho gridview.

Android Programing - GridView nâng cao - Custom GridView

GridView in android | Android Gridview tutorial | grid view in android Java | Android for beginners


GridView Tutorial With Examples In Android
In android GridView is a view group that display items in two dimensional scrolling grid (rows and columns), the grid items are not necessarily predetermined but they are automatically inserted to the layout using a ListAdapter. Users can then select any grid item by clicking on it. GridView is default scrollable so we don’t need to use ScrollView or anything else with GridView.
GridView is widely used in android applications. An example of GridView is your default Gallery, where you have number of images displayed using grid.
Adapter Is Used To Fill Data In Gridview: To fill the data in a GridView we simply use adapter and grid items are automatically inserted to a GridView using an Adapter which pulls the content from a source such as an arraylist, array or database. You can read full Adapter tutorial here.

GridView in Android Studio: Gridview is present inside Containers. From there you can drag and drop on virtual mobile screen to create it. Alternatively you can also XML code to create it.
Android GridView shows items in twodimensional scrolling grid (rows \u0026 columns) and the grid items are not necessarily predetermined but they automatically inserted to the layout using a ListAdapter
Grid View
An adapter actually bridges between UI components and the data source that fill data into UI Component. Adapter can be used to supply the data to like spinner, list view, grid view etc.
The ListView and GridView are subclasses of AdapterView and they can be populated by binding them to an Adapter, which retrieves data from an external source and creates a View that represents each data entry.

you do not have knowledge about the basic of java so follow the link below
https://www.youtube.com/watch?v=8e9r1w3iFz4\u0026list=PLIirX8GfWeRza33fMsWWb4LZQ7zRH5B4L

For C beginner tutorial follow the following link
https://www.youtube.com/watch?v=k5DPGtTYPzs\u0026list=PLIirX8GfWeRyiy_4UTQMhE2EMBCuFgrUV

For C Gui tutoral follow the Following link

https://www.youtube.com/watch?v=k5DPGtTYPzs\u0026list=PLIirX8GfWeRyiy_4UTQMhE2EMBCuFgrUV

GridView in android | Android Gridview tutorial | grid view in android Java | Android for beginners

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆNews

Leave a Comment